راهنمای استعلامات

راهنمای استعلامات

جهت آشنایی با نحوه استعلامات بین دستگاهی در سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری خوزستان می‌توانید فیلم آموزشی را مشاهده نمایید.  

راهنمای کامل ارسال و پاسخ استعلام:

 راهنمای پاسخ به استعلام در حالت ارجاع به کارشناسی دیگر: